Hoạt động

      Tư vấn thiết kế: Đánh giá hiện trường, Nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, Lập kế hoạch chiến lược, Thiết kế ý tưởng, Thiết kế kiến trúc và chi tiết, Thẩm định thiết kế kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế cảnh quan, Thiết kế cải tạo và nâng cấp, Lập yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật.

      Tư vấn đầu tư: Thiết lập sàn giao dịch BDS, Giao dịch BDS, Tư vấn pháp lý và đánh giá BDS: Định giá BDS, Tư vấn và cung cấp giá thị trường, Hướng dẫn hoàn tất thủ tục pháp lý, Hệ thống ủy thác mua bán, khai thác BDS ( môi giới trọn gói), Tư vấn đầu tư.

      Quản lý: Thẩm định điều phối thiết kế, Lập chương trình & kế hoạch, Chuẩn bị & tư vấn hợp đồng, Quản lý mua sắm & đấu thầu, Quản lý chất lượng, Quản lý xây dựng, Quản lý & giám sát hiện trường.